DAM Nederland B.V., gevestigd te Rotterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 62242822.

1. Algemeen
Onder reiziger wordt verstaan iedere (rechts)persoon die bij DAM Nederland B.V. een reservering of boeking heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten en behalve deze diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en rechtsverkrijgende(n), alsmede degene(n) voor wie de boeking is bedongen.

Degene die namens of ten behoeve van een ander een DAM Nederland B.V. bevestiging ondertekent is aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de bevestiging voortvloeien. Daarnaast zijn alle bij de bevestiging opgegeven personen ieder voor hun eigen deel aansprakelijk. Onder reiziger wordt voorts verstaan iedere (rechts)persoon die gebruik wenst te maken van de diensten van DAM Nederland B.V., ook zonder dat voorafgaand een boeking of reservering heeft plaatsgevonden.

Onder vervoerder wordt verstaan de DAM Nederland B.V. alsmede elke chauffeur welke DAM Nederland B.V. vertegenwoordigt.

2. Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle vervoersovereenkomsten, aanbiedingen, voorstellen, bevestigingen en boekingen alsmede op elke uitvoering van dienstverlening door of vanwege de DAM Nederland B.V..
De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden, waaronder die van de reiziger wordt hierbij uitdrukkelijk schriftelijk van de hand gewezen.
Van deze voorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgeweken.

3. Overeenkomst
DAM Nederland B.V. is gerechtigd een reservering of boeking te weigeren zonder opgave van redenen.
Een overeenkomst komt tot stand door ondertekening van de bevestiging van een door, namens of vanwege DAM Nederland B.V. uitgebrachte offerte en retournering hiervan binnen 8 dagen.
Tevens komt een overeenkomst tot stand ingeval reiziger in een voertuig van DAM Nederland B.V. plaatsneemt met het doel vervoerd te worden.

4. Verplichtingen reiziger
4.1 Reiziger is gehouden: door vervoerder in alle redelijkheid gegeven aanwijzingen of instructies op te volgen, zoals het plaatsnemen op de door vervoerder aangewezen zitplaats;
de gordel om te doen, voorafgaand aan de rit. Een rechtsgeldig opgelegde boete die voortvloeit uit het zich niet houden aan deze verplichting door de reiziger kan op deze worden verhaald.
4.2 Reiziger is verplicht zich in het voertuig te onthouden van:

beschadiging en/of verontreiniging van de eigendommen van DAM Nederland B.V. of derden;
het gebruik van alcoholhoudende dranken, tenzij met uitdrukkelijke toestemming van vervoerder;
het meevoeren en/of gebruiken van verdovende middelen;
het gebruiken van rookwaar;
agressie, het plegen van handtastelijkheden, het lastig vallen, bedreigen, dan wel zich op een andere wijze onbehoorlijk gedragen jegens vervoerder en of anderen;
het op enigerlei wijze hinderen van vervoerder in de uitoefening van zijn taak.

5. Bevoegdheden vervoerder
Vervoerder kan het voortzetten van de rit onmiddellijk staken en aldus de vervoerovereenkomst beëindigen, indien reiziger dusdanige hinder veroorzaakt dat in alle redelijkheid niet van de Vervoerder kan worden gevergd dat hij de reiziger vervoert. Vervoerder kan in dat geval de reiziger gelasten het voertuig onmiddellijk te verlaten.
Vervoerder is in een geval zoals is bedoeld in lid 1, niet gehouden de reiziger enige schade te vergoeden.
Bij voortijdige beëindiging op grond van dit artikel is reiziger de ritprijs verschuldigd.

6. Betaling
DAM Nederland B.V. stuurt een nota ter hoogte van het overeengekomen bedrag zodra de boeking door de klant is bevestigd. Betaling dient te geschieden voorafgaand aan de uitvoering van de bij DAM Nederland B.V. ingehuurde dienst, de boeking is definitief zodra de betaling is ontvangen.
Ingeval van ritvervoer rekent de reiziger ter plekke (met pinbetaling) af bij de chauffeur van het voertuig, voorafgaand aan de door VOF DAM te leveren prestatie.
Bij te laat betalen wordt per aanmaning 10% van de totale reissom extra berekend.

7. Reissom
In de in de bevestiging gepubliceerde reissom zijn inbegrepen alle in een door, namens of vanwege DAM Nederland B.V. uitgebrachte offerte beschreven zaken.
Tenzij anders vermeld, gelden de in de bevestiging gepubliceerde prijzen per persoon.
Alle reissommen zijn in Euro’s en gelden inclusief BTW en andere heffingen.
In de reissom zijn onder meer niet inbegrepen: de kosten van ov-chipkaarten voor het openbaar vervoer.

8. Aansprakelijkheid en vrijwaring
DAM Nederland B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van overlijden, letsel, ongevallen, kwetsing, verlies of diefstal, veroorzaakt aan de deelnemer(s) tijdens of ten gevolge van de dienstverlening van DAM Nederland B.V., tenzij er sprake is van opzet en/of grove schuld van (de medewerkers van) DAM Nederland B.V..
De reiziger vrijwaart DAM Nederland B.V. voor alle schades van cq claims van derden, van welke soort dan ook.

9. Wijzigingen door reizigers
De reservering kan door de reiziger worden gewijzigd indien en voor zover dit mogelijk is. Naast de gewijzigde reissom is de reiziger € 12,50 administratiekosten per groep verschuldigd, voor zover geen hogere onkosten worden aangetoond.

10. Wijzigingen door DAM Nederland B.V.
De DAM Nederland B.V. bevestiging wordt door DAM Nederland B.V. naar beste weten en kunnen uitgevoerd.
DAM Nederland B.V. is gerechtigd het (vervoers)aanbod van de DAM Nederland B.V. op niet fundamentele punten te wijzigen om haar moverende redenen.
In geval van overmacht behoudt DAM Nederland B.V. zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in het (vervoers)aanbod van DAM Nederland B.V..
Indien door omstandigheden die uitsluitend in de eigen bedrijfsvoering van DAM Nederland B.V. zijn gelegen, door DAM Nederland B.V. wordt besloten dat de vervoersovereenkomst niet zal doorgaan of dat daarin wijzigingen worden aangebracht verplicht DAM Nederland B.V. zich tot onmiddellijke kennisgeving aan de reiziger. Ingeval van sneeuw, ijzel of overmachtsituaties heeft de DAM Nederland B.V. het recht haar aanbod in te trekken.
Bij niet doorgaan verplicht DAM Nederland B.V. zich tot terugbetaling van de reissom. Echter alleen wanneer DAM Nederland B.V. geen gelijkwaardig programma ter vervanging heeft aangeboden en dat gemotiveerd niet akkoord is bevonden door de reiziger, die zijn akkoord niet op onredelijke gronden zal onthouden.

11. Annulering en wijziging
Het annuleren van een overeenkomst met DAM Nederland B.V. moet schriftelijk geschieden.
Bij een annulering worden de volgende bedragen in rekening gebracht, tenzij anders overeengekomen:
Bij annulering tot een maand voor de dag dat de DAM Nederland B.V. plaatsvindt wordt 10% van de reissom in rekening gebracht.
Bij annulering tot twee weken voor de dag dat de DAM Nederland B.V. plaatsvindt wordt 25% van de reissom in rekening gebracht.
Bij annulering binnen twee weken voor de dag dat de DAM Nederland B.V. plaatsvindt wordt 50% van de reissom in rekening gebracht.
Veranderingen in het aantal deelnemers tot 50% van het afgesproken aantal kunnen tot 14 dagen voor de dag dat de DAM Nederland B.V. plaatsvindt, uitsluitend per email worden aangebracht zonder dat de reissom voor dat lagere aantal is verschuldigd.
Veranderingen in het aantal deelnemers tot een verschil van 10% kunnen tot uiterlijk tien dagen voor vertrek kosteloos worden aangebracht. Worden de wijzigingen binnen tien dagen aangebracht dan bedragen de annuleringskosten 100% van de reissom.

12. Klachten
Ondanks alle zorgvuldigheid welke door en namens DAM Nederland B.V. wordt betracht bij de uitvoering van vervoerovereenkomsten is het mogelijk dat de reiziger een gerechtvaardigde klacht heeft. Deze klacht dient onmiddellijk schriftelijk bij de DAM Nederland B.V. te worden ingediend, zo mogelijk op de dag zelf.
Als directe indiening niet mogelijk is, of als de klacht niet naar tevredenheid wordt opgelost, moet deze uiterlijk een week erna schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij DAM Nederland B.V..
DAM Nederland B.V. hanteert de grootst mogelijke zorgvuldigheid bij de behandeling van schriftelijke klachten en heeft de intentie een juist en volledig ingediende klacht binnen drie weken na de datum van indiening behandeld en beantwoord te hebben.

13. Algemeen voorbehoud
DAM Nederland B.V. aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor foto’s, folders en ander voorlichtingsmateriaal, voor zover door derden uitgegeven.

14. Toepasselijk recht en geschillen
Op alle reserveringen en boekingen is Nederlands recht van toepassing.

Alle informatie welke beschikbaar is op www.dam-nederland.nl kan relevant zijn voor een vervoersovereenkomst.

Rotterdam, april 2014